Development of Entrepreneurship Scale Towards University Students

Autores/as

  • Özdem Nurluöz

DOI:

https://doi.org/10.36097/rsan.v1i32.1008

Palabras clave:

validity, reliability, scale development, entrepreneurship

Resumen

The aim of this study is to develop a reliable and valid measurement tool to evaluate the entrepreneurship characteristics of university students. The study group is comprised of 386 students at the Faculty of Nursing, Near East University. Exploratory Factor Analysis (EFA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA) were applied in order to assess the construct validity of entrepreneurship scale. Prior to the application of Exploratory Factor analysis, Kolmogrov Smirnov, Shapiro Wilks tests were applied in order to identify whether the data set shows normal distribution; QQ plot was analysed with regard to the distribution and the skewness and kurtosis values of distribution were checked accordingly. In consideration with the generated results, the data set was considered as showing normal distribution. Upon ensuring the normality assumption required for the Exploratory Factor analysis, Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) coefficient and Barlett sphericity test that are used in the identification of data eligibility for the Exploratory Factor Analysis were applied respectively. The findings with regard to the reliability of scale were ensured with Cronbach Alpha (internal consistency). The findings showed that the reliability coefficient for internal consistency is sufficient. It is concluded that our study can be used in scientific researches since it was checked in terms of validity and reliability.

Citas

Akgül A. Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri. Ankara: Emek ofset, 2003, 2. Basım, 17. Bölüm:440-54.

Al-Khalifah, A., The Strategic Stabilization of Private Banks and Insurance Company in the Financial Service Sector. Journal of Humanities Insights, 2018. 02(04): p. 161-166.

Amanlou, M. and S.M. Mostafavi, In sillico screening to aim computational efficient inhibitors of caspase-9 by ligand-based pharmacophore modeling. Medbiotech Journal, 2017. 01(01): p. 34-41.

Antúnez, J. V. V. (2016). Ciencia y Tecnología para la libertad. Opción, 32(79), 7-9.

Arıkan R. Araştırma Yöntem ve Teknikleri. Nobel yayınevi,2011,1. Basım, bölüm 6:93-7.

Atılgan H. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara:Anıl yayıncılık, 2006, Bölüm1-3:1 131.

Aytaç, M., & Öngen, B. (2012). Doğrulayıcı faktör analizi ile Yeni Çevresel Paradigma Ölçeğinin yapı geçerliliğinin incelenmesi. İstatistikçiler Dergisi, 5, 14-22

Ayyıldız, H.ve Cengiz, E. (2006), Pazarlama Modellerinin Testinde Kullanılabilecek Yapısal Eşitlik Modeli Üzerine Kavramsal Bir İnceleme, Süleymen Demirel Üniversitesi İİBF, C.11,S.1 s.63-84

Bademci V. Tartışmayı Sonlandırmak: Cronbach’ın Alfa Katsayısı, İki Değerli Ölçümlenmiş Maddeler ile Kullanılabilir. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006;I3:438-46.

Balaban, Ö. ve Özdemir, Y. (2008)” GirişimcilikEğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki

Büyüköztürk, Ş. (2007), Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş. (2012).Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi. Büyüköztürk, Ş. (2002)Faktör analizi: Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yön Yönetimi Dergisi. 2002;32:470-83.

Büyüköztürk, Ş. Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem yayınları, 2005, 5. Baskı, 1-182.

Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö., & Köklü, N. (2009).Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık

Cantillon, Richard. [1755] 1959.Essai sur la Nature du Commerce in Général. Henry Higgs, ed. and trans. London: Frank Cass. Third edition (2001), Introduction by Antony Brewer (New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers)

Demirel, E. T. ve Tikici, M. (2010) Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Beyin Baskınlık Analizi İle Değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 9, Sayı 32, 221-253.

Deniz Z. Psikometrik Ölçüm Aracı Uyarlama Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2007; 40(1):1-16.

DeVellis, R. F. Scale Development Theory and Applications Second Edition. SAGE Publications International Educational and Professional Publisher, 2003; chapter 5: 60-96.

Doğaner, M. ve Altunoğlu A. E. (2010) “AdnanMenderes Üniversitesi Nazilli İktisadi Ve

Ekici E. Öğretmenlere Yönelik Bilişim Teknolojileri Öz-yeterlik Algısı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 31:53-65.

Ercan İ, Kan İ. Ölçeklerde Güvenirlik ve Geçerlik. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2004;30(3):211-16.

Erkuş A. Psikometrik Terimlerin Türkçe Karşılıklarının Anlamları İle Yapılan İşlemlerin Uyuşmazlığı.Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi. 2010;1(2):72-7.

Etkisi: SakaryaÜniversitesi İİBF Örneği”. Girişimcilik Ve Kalkınma Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, 133-147.

Hısrıch, R. D. & Peters, M. P. (1995). “Entrepreneurship Starting, Developing and Managing A New Enterprise”, Third Edition, Irwin Publishing, Chicago: Irwin

Hısrıch, Robert. D. ve Michael P. PETERS (1998) Entrepreneurship (4th ed.). Boston: Irwin McGraw-Hill.

Hısrıch, Robert. D.ve Michael P. PETERS (1989).Entrepreneurship :Starting, Developing, And Managing A NewEnterprise, Homewood, IL: BPI, Irwin McGraw-Hill.

İdari Bilimler Fakültesiİşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri”, Organizasyonve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 2,103-110.

Kashisaz, S. and E. Mobarak, The Effects of Private Education Institutes in Providing Modern Financial Knowledge in Developing Countries. Journal of Humanities Insights, 2018. 02(04): p. 172-178.

Kılıç, R., Keklik, B. ve Çalış, N. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma.Bandırma İİBF İşletme Bölümü Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C 17, S. 2, ss:423-435.

Kinicki, A., Williams, B. K. (2003) Management, A Practical Introduction, New York: McGrawHill/Irwin.

Kırzner, I. M. (1973). Competition and Entrepreneurship, IL: University of Chicago Press. Chicago.

Kline, R. B., 2005. Principles and Practice of Structural Equation Modeling. New York: Guilford Press

Kurnaz, M., Yiğit, N. Fizik Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerliği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED). 2010;4(1):29-49.

Lordkipanidze, M., Brezet, H. & Backman, M. (2005). “The Entrepreneurship Factor in Sustainable Tourism Development”. Journal Of Cleaner Production, 13:787-798.

Malhan S, Öksüz E. Sağlığa Bağlı Yaşam Kalitesi Kalitemetri. 1-5. Bölüm:29-98. 12.

Merkibayev, T., Seisenbayeva, Z., Bekkozhanova, G., Koblanova, A., & Alikhankyzy, G. (2018). Oppositions in the conceptual and linguistic category of time. Opción, 34(85-2), 116-148.

Mostafavi, S.M., H. Malekzadeh, and M.S. Taskhiri, In Silico Prediction of Gas Chromatographic Retention Time of Some Organic Compounds on the Modified Carbon Nanotube Capillary Column. J. Comput. Theor. Nanosci, 2019. 16: p. 151-156.

Mostafavi, S.M., K. Bagherzadeh, and M. Amanlou, A new attempt to introduce efficient inhibitors for Caspas-9 according to structure-based Pharmacophore Screening strategy and Molecular Dynamics Simulations. Medbiotech Journal, 2017. 01(01): p. 1-8.

Muhammad, K., The Effects of Electronic Human Resource Management on Financial Institutes. Journal of Humanities Insights, 2018. 02(01): p. 01-05.

Najibah, S., Policies and Administrative Problems Related to Divorce Women Regarding to their Financial Activities. Journal of Humanities Insights, 2017. 01(02): p. 99-106.

Naresh, K. M. Questıonnaıre Desıgn and Scale Development” Chapter 5. http://www.terry.uga. edu/~rgrover/chapter_5.pdf adresinden 24 Aralık 2013 tarihinde ulaşılmıştır.

Negiz, N., Özdaşlı, K., Özkul, G., Alparslan Ali M. (2009), “Girişimcilik Özellikleri ve Tipleri Açısından CinsiyetFarklılıkları: SDÜ İİBF Araştırması”, Uluslararası-DisiplinlerarasıKadın Çalışmaları Kongresi Bildiri Kitabı I.Cilt, 247-257.

Örücü, E., Kılıç, Recep ve Özer Yılmaz (2007) “ÜniversiteÖğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinde Ailesel Faktörlerin Etkisi”,Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt 2, Sayı 2: 27-47.

Patır, S. ve Karahan,M. (2010) “Girişimcilik Eğitimi veÜniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Profillerinin BelirlenmesineYönelik Bir Alan Araştırması”, İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 27-44.

Ronstadt, Robert. C. (1984). Entrepreneurship: Text, Cases, andNotes, Lord Publishing.

Shamsipur, M., et al., Biotransformation of methyl tert-butyl ether by human cytochrome P450 2A6. Biodegradation, 2012. 23(2): p. 311-318.

Shane, Scott ve S. Venkataraman (2000) “The Promise OfEntrepreneurship As A Field Of Research”, Academy of ManagementReview, Vol. 25, No 1, 217-226.

Singh, A., & Singha, N. (2016). ENVIRONMENTAL IMPACT OF NUCLEAR POWER: LAW AND POLICY MEASURES IN INDIA. Humanities & Social Sciences Reviews, 4(2), 88-95. https://doi.org/10.18510/hssr.2016.424

Stevenson, Howard H. ve William A. Sahlman. (1989). “The Entrepreneurial Process”, İçinde: DEWHURST P. B. J. (Ed.), SmallBusiness and Entrepreneurship, Basingstoke: Macmillan.

Stevenson, Howard. H., Roberts, Michael, Grousbeck J., Harold Irving I., ve Amarnaht Bhide (1985). New BusinessVentures And The Entrepreneur (2nd ed.). Homewood, Ill.: R.D. Irwin.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics. Boston: Pearson/Allyn & Bacon.

Tavşancıl E. Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel yayınevi, 1.baskı, 2002.

Tavşancıl, E. (2002).Tutumların Ölçülmesi ve Spss İle Veri Analizi, 1. Basım, Ankara: Nobel Yayıncılık.

WICKHAM, Philip A. (2006) Strategic Entrepreneurship, 4thEdition, Essex, UK: Prentice Hall.

Yazdekhasti, A., Erfan, N., & Nazari, N. (2015). Investigating the Relationship between Spiritual Intelligence and Social Adaptation among Girl High School Students in Shahreza City. UCT Journal of Social Sciences and Humanities Research, 3(1), 20-23.

Yılmaz E, Eser E. Miyokart Enfarktüsü Tıp Eğitimi Dünyası / Mayıs 2014 / Sayı 40 49 Boyutsal Değerlendirme Ölçeği (MIDAS) Türkçe Sürümünün Psikometrik Özellikleri. Anadolu Kardiyoloji Dergisi. 2011;11: 386-401.

Yılmaz E. ve Sünbül A. M. (2009) “Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi”, SelçukÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 21, Sayı 2, 195-203.

Descargas

Publicado

2019-08-09

Cómo citar

Nurluöz, Özdem. (2019). Development of Entrepreneurship Scale Towards University Students. Revista San Gregorio, 1(32), 108–117. https://doi.org/10.36097/rsan.v1i32.1008