The Manifestation Of Ethnic Solidarity In A Multiethnic Social Environment (Certain Select Region Case Study)

Autores/as

  • Irina Sergeevna Kuzmenko

DOI:

https://doi.org/10.36097/rsan.v0i36.1219

Palabras clave:

solidarity, ethnic solidarity, multiethnic region, destructive forms of solidarity, social conflict

Resumen

The purpose of the study is to clarify the nature of ethnic solidarity in a multiethnic social environment.  Reasons for this are both the insufficient level of theoretical status of the problem of ethnic solidarity, and the high intensity of the manifestation of intergroup conflicts based on ethnic differences and actualization of ethnosocial characteristics of the conflict subjects, which implies destructive manifestation of group solidarity. The methodological base of the study includes typological comparison, analysis, synthesis, classical methodology of sociological research, and also a modeling method. The results of the study determine the relationship between the specifics of the external distinctness of ethnic groups and the level of conflict in the interethnic environment, as well as determine the role of ethnic solidarity in the escalating of social conflicts to the level of intergroup contradictions. This study considers the process of solidarity in the context of interethnic relations. In particular, the study derives the notion of ethnic solidarity. A particular example of a multiethnic region is the Krasnodar Territory, where one of the authors of the publication (V. Plotnikov) conducted a cycle of external studies of interethnic relations. Particular conclusions drawn from the examination and analysis of manifestations of ethnic solidarity in the multiethnic social environment of a particular region are the basis for similar review of the situation in other regions and are universal. The paper studies the negative forms of the manifestation of ethnic solidarity, the attendant factors, and also gives a local example of consideration of the factors of negative ethnic solidarity. At the end of the study, the authors outline methodological recommendations on the settlement and resolution of the problem of negative ethnic solidarity in the multiethnic region, with the possibility to apply them in the course of regulating social processes in the interethnic environment. 

Citas

Avetisyan, A.S. 2014. Features of criminal behavior of ethnic groups [Osobennosti kriminal'nogo povedeniya etnicheskikh grupp]. YUP 5 (66), pp. 116-120.

Berger, P. and Luckmann, T. 1995. Social construction of reality [Sotsial'noye konstruirovaniye real'nosti]. Moscow: Medium.

Bessarabova, I.S. 2012. Multicultural education in Russia: the current state of the problem [Polikul'turnoye obrazovaniye v Rossii: sovremennoye sostoyaniye problemy]. Izvestiya VGPU 5, pp. 12-15.

Britvina, I.B. and Shumilova P.A. 2017. Cultural identity and problems of adaptation ofnonethnicmigrants in Russia [Kul'turnaya identichnost' I problem adaptatsii inoetnichnykh migrantov v Rossii]. Vestnik RUDN. Series: Sociology [Seriya: Sotsiologiya] 3.

Gomleshko, R.R. 2011. Youth extremism in the modern socio-cultural space [Molodyozhnyy ekstremizm v sovremennom sotsiokul'turnom prostranstve]. Vestnik of Adygeya State University, Series 1: Regional studies: philosophy, history, sociology, jurisprudence, political science, culturology [Vestnik Adygeiskogo Gosudarstvennogo Universiteta, Seriya 1: Regionovedeniye: filosofiya, istoriya, sotsiologiya, yurisprudentsiya, politologiya, kul'turologiya] 2, pp. 184-190.

Hoffman, A.B. Solidarity or rules [Solidarnost' ilipravila], Durkheimor Hayek? On two forms of social integration [O dvukh formakh sotsial'noy integratsii]. 2013. In: Pokrovskiy, N. E. and Efremenko, D.V. eds. Sociological yearbook [Sotsiologicheskiy ezhegodnik] 2012, Collection of scientific papers [Sb. nauchnykhtrudov]. Moscow: INION RAS; Department of General Sociology of NRUHSE [Kafedraobshcheisotsiologii NIU VSHE], pp. 97–167.

Dmitriev, A.V. 2016. Ethnomigration stereotypes versus adaptations [Etnomigratsionnyye stereotipy versus adaptatsii]. In: RAS Institute of Sociology and Gorshkov, M. K. ed. Russia in reforms: Yearbook [Rossiya reformiruyushchayasya: Yezhegodnik, collection of scientific articles] 14. Moscow: Novyi Khronograf, pp. 397–410.

Drobizheva, L.M. and Pain, E.A. 2003. Peculiarities of ethnopolitical processes and the formation of ethnic policy in modern Russia [Osobennosti etnopoliticheskikh protsessov i stanovleniya etnicheskoy politiki v sovremennoy Rossii]. In: Political transformations in Russia and Ukraine [Politicheskiye preobrazovaniya v Rossii i Ukraine]. M.

Durkheim, O. 1991. On the division of social labor; Method of sociology: translated from French [O razdelenii obshchestvennogo truda; Metod sotsiologii: per. s fr.]. Durkheim, E., Hoffman, A.B. and Sapov, V.V. eds. Moscow: Nauka.

Durkheim, E. 1994. Suicide: sociological study/translation from French with abbreviations [Samoubiystvo: sotsiologicheskiy etyud / per. s fr. s sokr.]. Bazarov, V.A. ed. Moscow: Mysl.

Kim, V.V. 2012. Ethnic inequality as a factor in the escalation of extremist conflicts [Etnicheskoye neravenstvo kak factor eskalatsii ekstremistskikh konfliktov]. Scholarly notes of the OSU. Series: Humanities and Social Sciences [Uchenyye zapiski OGU. Seriya: Gumanitarnyye I sotsial'nyye nauki] 1, pp.148-156.

Kinoyan, O.V. 2015. Politicalized ethnic identity in the system of group conflicts [Politizirovannaya etnicheskaya identichnost' v sisteme gruppovykh konfliktov]. Kontsepts 13, pp. 11-15.

Kubyakin, E.O. 2014. Grounds for the sociological substantiation of the phenomenon of extremism. Extremoparity [Osnovaniya sotsiologicheskogo obosnovaniya fenomena ekstremizma. Ekstremparantnost']. Kubyakin, E.O. ed. Krasnodar.

Linkyavichyus, O.I. 2011. Extremism based on national enmity and hatred, criminal manifestations and countermeasures [Ekstremizm po motivam natsional'noy vrazhdy I nenavisti, kriminal'nyye proyavleniya I meryprotivodeystviya]. Gaps in Russian legislation [Probely v rossiyskom zakonodatel'stve] 3, pp. 256-258.

Markin, V.V., Kubyakin, E.O. and Plotnikov, V.V. 2016. Discourse of the phenomenon of ethno-regional identification in the model South Russian region (analytical review of sociological research in the Krasnodar Territory) [Diskurs fenomena etnoregional'noy identifikatsii v model'nom Yuzhnorossiyskom regione (analiticheskiy obzor sotsiologicheskikh issledovaniy v Krasnodarskom kraye)]. In: Diasporas and country associations: the experience of the regional dimension: a collection of articles [Diaspory I zemlyachestva: opyt regional'nogo izmereniya: sbornik statey]. М., pp. 85–103.

Merton, R. 2006.Social theory and social structure [Sotsial’naya teoriya I sotsyal’naya struktura]. Robert Merton ed. Moscow: AST: ASTMOSCOW: KHRANITEL’.

Minyar-Belorucheva, А.P. and Pokrovskaya, М.Е. 2012. Ethnic stereotypes in the modern linguistic space [Etnicheskiye stereotipy v sovremennom yazykovom prostranstve]. National Psychological Journal [Natsional'nyy psikhologicheskiy zhurnal] 2, pp. 90-94.

Parsons, T. 1998. System of modern societies [Sistema sovremennyh obshchestv]/Translated from English by [Perevod s angliyskogo] Sedova, L.A. and Kovalyova, A.D. Kovalyova M.S. ed. Moscow: Aspekt Press.

Peshkova, V.M. 2016.Transnational characteristics of the family economics of labor migrants from Central Asia in Russia [Transnatsional'nyye osobennosti semeynoy ekonomiki trudovykh migrantov iz Sredney Azii v Rossii]. Monitoring of public opinion. Economic and social change [Monitoring obshchestvennogo mneniya. Ekonomicheskiye i sotsial'niye peremeny] 1 [131], pp. 240–256.

Savchenko, I.V. 2007. Estimation of the growth of interethnic tension in Russia by the example of the Stavropol Territory [Otsenka rosta mezhnatsional'noy napryazhennosti v Rossii na primere Stavropol'skogo kraya]. Vestnik SamSU 5-1, pp. 151-156.

Schutz, A. 2003. Semantic structure of the everyday world: essays on phenomenological sociology [Smyslovaya struktura povsednevnogo mira: ocherki po fenomenologicheskoy sotsiologii]. Alkhasov, A.Ya. comp.; Translated from English by Alkhasov, A.Ya. And Mazlumyanova, N.Ya.; Batygin, G.S. ed. Moscow: Institute of "Public Opinion" Foundation [Institut Fonda «Obshchestvennoye mneniye»].

Suyunova, G.S. 2014. Interethnic communication from the standpoint of cognitive approach [Mezhetnicheskaya kommunikatsiya s tochki zreniya kognitivnogo podkhoda]. Issues of Cognitive Linguistics [Voprosy kognitivnoy lingvistiki] 2.

Publicado

2019-12-30

Cómo citar

Sergeevna Kuzmenko, I. (2019). The Manifestation Of Ethnic Solidarity In A Multiethnic Social Environment (Certain Select Region Case Study). Revista San Gregorio, (36). https://doi.org/10.36097/rsan.v0i36.1219