Syrian immigrants in Turkey: services, satisfaction and suggestions for policy-making

Autores/as

  • Seyfi Özgüzel

DOI:

https://doi.org/10.36097/rsan.v0i36.1232

Palabras clave:

syrian immigrants, local services for refugees, intercultural communication, communication strategie

Resumen

Due to the 8 years’ war in Syria, Turkey faced the immigration of more than 3.5 million Syrian refugees. About a million of them are settled in the region Çukurova. Allthough most of them do not have a permanent residence permit it may be expected that a vast number of these Syrian migrants will settle permanently. The majority of this immigrant population is non or low-educated; they rarely participate in education programmes and intercultural communication disorders with the local community and societal tensions occur. Surveys have been conducted among adult Syrian immigrants living in Çukurova in order to identify whether their satisfaction about local services. Secondly, services and communication strategies of public institutions, municipalities and NGOs in the Adana, the main city in the region have been analysed in order to identify the range and effects of their services. Assuming that a lack of integration and intercultural communication disorders cause disturbance in the local communities, this study aims to investigate possible solutions - with the use of the integration policy of the Netherlands – in order to prevent societal unrest.

 

Citas

Meysman, H. & Vanderhoeven, J. L. (2008). Paper, project of scriptie: van muisklik tot tekst. (7de druk). Leuven: Uitgeverij Acco.

Birgili, M. & Banger, G. (2009). Yerel Yönetimde Yeni Değerler, Ulusal Kalkınma ve Yerel Yönetimler, 4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildirileri Kitabı-1, Ankara:TODAİE, 103-116.

Çapar, S. &. Koca, M. (2018). Düzensiz Göç Yönetiminde Mülki İdare Amirleri. Ankara: Türk İdare Araştırmaları Vakfı yayını.

Entzinger, H., Scholten, P & Pennix, R. (2016). Integrating Immigrants in Europe. Switzerland:Springer Nature.

Erdogan, M.M. & Ünver, C. (2014). Türk İş Dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler Konusundaki Görüş, Beklenti ve Önerileri, 08.06.2016 tarihinde http://tisk.org.tr/tr/e-yayinlar/353-goc/353-goc.pdf (10.10.2019).

Hofstede, G. (2015). Allemaal Andersdenkenden, Omgaan met Cultuurverschillen. Amsterdam/Antwerpen: Business Contact.

IKGV. (2015). Türkiye’de Göçmen Olmak. İstanbul: İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı.

(18.03.2016), http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Kocak, Y. &Terzi, E. (2012). Türkiye’de Göç Olgusu, Göç Edenlerin Kentlere Olan Etkileri ve Çözüm Önerileri. Kafkas Üni. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(3), 163-184.

Lamba, M. (2017). 6360 Sayılı Kanun Sonrası Büyükşehir ve İlçe Belediyesi İlişkileri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Belediye Yönetimi ve Kamusal İlişkiler. (Ed. Ateş, H. - Bıyıkoğlu, M.). İstanbul: Der yayını, 47-94.

Emin, M.N. (2015). Türkiye'deki Suriyeli Çocukların Eğitimi Temel Eğitim Politikaları. MEB, STK ve üniversitelerin araştırma ve uygulama merkezlerinin ortaklaşa çalışmaları: 21-22).

Özgüzel, S. (2016). Ein Kind Zwei Sprachen Doppelabschluss. Siyasak Kitabevi: Ankara, pp. 221)

Özgüzel, S., Cakır, C. & Çetintürk, V.E. (2017). Mültecilerin uyum sorununda yerel yönetimler; Hollanda örneğinden alınabilecek dersler. Kaysem 11 Bildiriler kitabı, 1260-1280.

Scheffer, P. (2000). Het Multiculturele Drama. Amsterdam: NRC. https://www.gva.be/cnt/aid625264/het-multiculturele-drama-van-paul-scheffer-2 (06.04.2019).

Şen, Y.F. & Özkorul, G. (2016). Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Yeni Bir Eşik: Sığınmacı Krizi Bağlamında Bir Değerlendirme. Göç Araştırmaları Dergisi, 2(2), 86-119.

Türkiye Göç Raporu. (2017); https://www.goc.gov.tr/yillik-goc-raporlari (18.10.2019).

Türkiye Mülteciler Derneği. (2019); ((https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/ ) (21.10. 2019).

UNICEF. (2018). Türkiye’deki Suriyeli Çocuklar; https://www.unicef.org/turkey/raporlar/unicef-t%C3%BCrkiye-yillik-raporu-2018) (21.10.2019).

Vluchtelingenwerk. (2019); https://www.vluchtelingenwerk.nl (20.10.2019).

Yilmaz, A. (2014). Uluslararası Göç: Çeşitleri, Nedenleri ve Etkileri. Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 9(2), 1685-1704.

World Populatıon Review, (2019); http://worldpopulationreview.com/countries/netherlands-population/ (22.10.2019).

WRR. (2018). Regie over migratie: Naar een strategische agenda. Den Haag: WRR

Publicado

2019-12-30

Cómo citar

Özgüzel, S. (2019). Syrian immigrants in Turkey: services, satisfaction and suggestions for policy-making. Revista San Gregorio, (36). https://doi.org/10.36097/rsan.v0i36.1232