College Teachers' and Administrators' Perceptions Regarding Organization Levels of Schools

Autores/as

  • Fatma KÖPRÜLÜ
  • Behcet ÖZNACAR

DOI:

https://doi.org/10.36097/rsan.v1i41.1476

Palabras clave:

administration theories, theoretical structures, functions of management, organizing.

Resumen

The aim of this study is to analyze college teachers 'and administrators' perceptions regarding organization levels of schools. For this purpose, the opinions of 32 teachers who were teaching in the 10grades and 18 administrators at 9 colleges (government and private) in which the college program has been conducted in four cities in TRNC have been taken. After the literature review, specialists' opinions were taken to develop the scale form of the qualitative study. With this scale form opinions of administrators and teachers teaching in classes 10 12 IGCSE, AS and A-Level) were analyzed qualitatively. Data obtained by semi-structured interview form was analyzed using NVivo 12 Plus Program. The Kappa Reliability Coefficient was found as 0.89. As a result of the qualitative study, it was found that school principals have the most important responsibility for the effective organizations at school. Therefore, it can be said that school principals should be able to define the school goals well and balance the relationship between the school stakeholders. It has been concluded that the correct organization has a positive effect on the academic success of the students.

Citas

Akşit, F. (2006). Performans Değerlendirmeye İlişkin Öğretmen Görüşleri (Bigadiç İlköğretim Öğretmenleri Örneği). Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 76-101.

Altunışık, R, Bayraktaroğlu, S., Coşkun, R. and Yıldırım, E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Adapazarı: Sakarya.

Aydın, A., H. (2001). Yönetimin Fonksiyonları, Güney, Salih (ed) Yönetim ve Organizasyon, Ankara: Nobel, ss.57-86.

Aytaç, T. (2000).Okul Merkezli Yönetim. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.

Bacanak, A. and Celeb, A. (2013). Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Kazandırılması Hakkındaki Görüşleri. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(1).

Buluç, B. (2014). Sınıf öğretmenlerinin değer algıları ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 273-290.

Burns, C.P., ROE B.D. and ROSS E.P. (1992). Teaching Reading in Today’s Elementary Scchools. Boston Houghton Mifflin Company.

Bursalıoğlu, Z. (2010). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Pegem A Yayınları. 15. Basım. Ankara.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç (Çakmak), E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. and Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. (Çev. Ed.: M. Bütün ve S. B Demir). Ankara: Siyasal.

Crystal, D. (2005). Samuel Johnson A Dictionary of the English Language: An Anthology. London: Penguin Books. p.xxviii, ISBN 978-0-14-144157-3.

Çağlar, M. (2018). Kitlelere Ulaşma Aracı olarak iletişim (Kitap Bölümü). Eğitimde Etkili iletişim (Editör: Yazgın, Y.). Eğiten Kitap Yayınevi: Ankara. S. 37-69.

Çelik, M. (2013). İstanbul İli Arnavutköy İlçesindeki Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Yöneticilerin İletişim Becerilerinin Öğretmen Motivasyonları ve Akademik Tükenmişlikleri Üzerine Etkisi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek lisans Tezi.

Deniz, Ö. (2006).An analysis of the present state of educational administration scholarship in Turkey from the perceptions of the scholars in Ankara. Doctorate thesis.

Gül, İ. (2017).Yönetim süreçlerinin etkililiği ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.Journal of Human Sciences.14,(2).

Koçak, S. Y. (2010). Kamu Yönetiminde Açiklik Için Bilgi Edinme Hakki/The Right Of Information Acquirement For Openness In The Public Administration. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (23), 115.

Köprülü, F. and Öznacar, B., (2017). Content analysis of the articles covering the subject of student academic achievement and organization. Turkish Online Journal of Educational Technology, 633-647.

Memduhoğlu, H., B. and Turhan, M., (2016).Öğretmen görüşlerine göre ilköğretim okul müdürlerinin örgütsel güç kaynaklarını kullanım düzeyleri.Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi / Journal of Educational Sciences Issue: 44 ss/pp. 73-89 • ISSN: 1300-8889 • DOI: 10.15285/maruaebd.286486.

Merriam, S. B. (2013).Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (S. Turan, Çev. Ed.). Ankara: Nobel.

Özdemir, S. (2000). Eğitimde Örgütsel Yenileşme. (5. Baskı), Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Özgan, H. and Bozbayındır, F. (2011). Okullarda Adil Olmayan Uygulamalar ve Etkileri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (2011) 66-85.

Papa, R. (2009). The Discipline Of Education Administration: Crediting The Past.

Pollard, C., William (1998).Paylaşılan Bir Amaç Yaratmak. (Editör: Robert H. Rosen) İnsan Yönetimi MESS, İstanbul.

Sergiovanni T. J., Burlingame, N., Coombs, F. S., and Thurston, P. W. (1987).Educational Governance And Administration (2nd ed.). New Jersey: Prentice- Hall Inc.

Şenol, S. (2013).Değişim Sürecinde Okul Yöneticilerinin Benimsediği Yönetsel Paradigmalar Ve Okul Yönetimine Uygulama Stillerinin Yönetim Kuramları Açısından Değerlendirilmesi. Doktora tezi.

Tan, Ç. (2006). “İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Konusundaki Algıları.” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Taşkaya, S. M. (2012). Nitelikli Bir Öğretmende Bulunmasi Gereken Özelliklerin Öğretmen Adaylarinin Görüşlerine Göre İncelenmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 33(2) (283-298 s.)

Tortop, N., İsbir, E., G., Aykaç, B., Yayman, H. and Özer, M., A., (2007).Yönetim Bilimi, Ankara:Yargı.

Yerlikaya, A. (2008). İş Yerlerindeki Örgütsel Adalet Algısının Duygular Üzerindeki Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisan Tezi, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.

Descargas

Publicado

2020-11-22

Cómo citar

KÖPRÜLÜ, F., & ÖZNACAR, B. (2020). College Teachers’ and Administrators’ Perceptions Regarding Organization Levels of Schools. Revista San Gregorio, 1(41). https://doi.org/10.36097/rsan.v1i41.1476