The Institutional and Legal Justification of the Restriction of Freedom of Movement in Conditions of Counteraction the Spread of the Covid-19 Pandemic

Autores/as

  • Anzhelika R. Krusian
  • Ivanna I. Zadoia
  • Iana I. Maslova
  • Yuliia V. Zavhorodnia

DOI:

https://doi.org/10.36097/rsan.v1i42.1560

Palabras clave:

freedom of movement, pandemic covid - 19, quarantine, self - isolation, observation, ukraine.

Resumen

The study touches upon the issue of determining the current state of ensuring and restricting freedom of movement in Ukraine in the context of counteracting the spread of the COVID - 19 pandemic. Particular attention is paid to the substantive component and the expediency of certain restrictions on freedom of movement, namely: self-isolation and observation. The normative-legal bases of restriction of the constitutional right to freedom of movement are investigated and gaps of their substantiation are revealed.

Citas

COVID-19 i prava cheloveka. (2020). Analitychna zapyska. URL: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/human_rights_and_covid19_russian.pdf

Dotrymannya demokratiyi, verkhovenstva prava ta prav lyudyny pid chas sanitarnoyi kryzy, sprychynenoyi COVID-19. (2020). Informatsiyni dokumenty. Rada Yevropy. 7 April 2020 SG/Inf(2020)11. URL: https://www.coe.int/en/web/congress/covid-19-toolkits.

Globalnaya solidarnost v borbe s koronavirusnym zabolevaniyem 2019 goda (COVID-19). (2020). Rezolyutsyya Heneralnoy Assambleey OON ot 2 aprelya 2020 hoda. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/74/270

Kodeks Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya. (1984). Zakon Ukrayiny vid 23.07.1984. № 8073-KH. Data onovlennya: 23.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text

Konstytutsiya Ukrayiny. (1996). Iz zminamy, vnesenymy Zakonom Ukrayiny vid 08.12.2004 r. № 2222-IV. Data onovlennya 01.01.2020. URL: http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Levina, I.D., Ukolova, L.I., Lavrentyeva, E.Yu., Akhilgova, M.T., Zharikov, Yu.S., Popova, O.V., Semyanov, E.V. & Malanov, I.A. (2019). Elderly people social and psychological adaptation to nursing home conditions. International Journal of Applied Exercise Physiology, 8(2.1), 223-232.

Mizhnarodnyy pakt pro hromadski ta politychni prava. (1966). Mizhnarodnyy dokument vid 16.12.1966 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text

Obnovlennaya stratehyya borby s COVID-19. (2020). Vsemyrnaya orhanyzatsyya zdravookhranenyya. URL: https://www.who.int/docs/default-source /coronaviruse/covid19-strategy-update-2020-ru.pdf?sfvrsn=29da3ba0_19.

Ofytsyalnyy sayt Vsemyrnoy orhanyzatsyy zdravookhranenyya. (2020). URL: https://www.who.int/home

Operatyvna informatsiya shchodo zakhodiv, yaki vzhyvayutsya inozemnymy krayinamy z protydiyi rozpovsyudzhennyu COVID-19. (2020). Operatyvna informatsiya stanom na 21.06.2020. URL: https://mfa.gov.ua/news/operativna-informaciya-shchodo-zahodiv-yaki-vzhivayutsya-inozemnimi-krayinami-z-protidiyi-rozpovsyudzhennyu-covid-19

Poryadok provedennya obovʺyazkovoyi observatsiyi. (2020). Poryadok provedennya obovʺyazkovoyi observatsiyi osib, yaki zdiysnyuyut peretyn derzhavnoho kordonu: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny. vid 20 travnya 2020. № 392. Data onovlennya: 18.07.2020 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-2020-%D0%BF#n119

Poryadok zdiysnennya protyepidemichnykh zakhodiv, povʺyazanykh iz samoizolyatsiyeyu. (2020). Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny. vid 20 travnya 2020. № 392. Data onovlennya: 18.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-2020-%D0%BF#n119

Pro rezhym nadzvychaynoho stanu. (2000). Zakon Ukrayiny. vid 16.03. 2000 r. № 1550 – III. Data onovlennya: 28.12.2015 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1550-14#Text

Pro svobodu peresuvannya ta vilnyy vybir mistsya prozhyvannya v Ukrayini. (2003). Zakon Ukrayiny. vid 11.12.2003 № 1382-IV. Data onovlennya: 25.12.2019 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-15#Text

Pro vstanovlennya karantynu z metoyu zapobihannya poshyrennyu na terytoriyi Ukrayiny. (2020). Pro vstanovlennya karantynu z metoyu zapobihannya poshyrennyu na terytoriyi Ukrayiny hostroyi respiratornoyi khvoroby COVID-19, sprychynenoyi koronavirusom SARS-CoV-2: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 20.05.2020 r. № 392. Data onovlennya: 18.07.2020 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-2020-%D0%BF.

Pro zabezpechennya sanitarnoho ta epidemichnoho blahopoluchchya naselennya. (1994). Zakon Ukrayiny vid 24.02.1994 r. № 4004-XII. Data onovlennya: 04.10.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12

Pro zakhyst naselennya vid infektsiynykh khvorob. (2000). Zakon Ukrayiny vid 06.04.2000 r. № 1645-III. Data onovlennya: 23.05.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws /show /1645-14.

Pro zapobihannya poshyrennyu. (2020). Pro zapobihannya poshyrennyu na terytoriyi Ukrayiny hostroyi respiratornoyi khvoroby COVID-19, sprychynenoyi koronavirusom SARS-CoV-2: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 11.03.2020 r. № 211. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF.

Protokol 4 do Konventsiyi pro zakhyst prav lyudyny i osnovopolozhnykh svobod, yakyy harantuye deyaki prava i svobody, ne peredbacheni v Konventsiyi ta u Pershomu protokoli do neyi. (1963). Mizhnarodnyy dokument vid 16.09.1963 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_059#Text

Zahalna deklaratsiya prav lyudyny. (1948). Mizhnarodnyy dokument vid 10.12.1948. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015.

Descargas

Publicado

2020-12-17

Cómo citar

R. Krusian, A., I. Zadoia, I., I. Maslova, I., & V. Zavhorodnia, Y. (2020). The Institutional and Legal Justification of the Restriction of Freedom of Movement in Conditions of Counteraction the Spread of the Covid-19 Pandemic. Revista San Gregorio, 1(42). https://doi.org/10.36097/rsan.v1i42.1560