(1)
S. Vitvitskyi, S.; M. Andrieieva, O.; B. Stychynska, A.; G. Karashchuk, M.; O. Polovko, O. Social Communication of Public Authorities in the System of Potential Manifestations of Corruption. RSAN 2020, 1.