S. Vitvitskyi, S., M. Andrieieva, O., B. Stychynska, A., G. Karashchuk, M., & O. Polovko, O. (2020). Social communication of public authorities in the system of potential manifestations of corruption. Revista San Gregorio, 1(42). https://doi.org/10.36097/rsan.v1i42.1547